เที่ยวขาขึ้น

หมายเหตุ รถบัสทุกชนิดอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาออกก่อนหรือหลังกำหนดไม่เกิน 10 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารและสภาพการจราจร เช่นกำหนดเดิม 10:30 รถอาจจะออกจริง 10:20 หรือ 10:40
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาออกรถโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ประเภท ต้นทาง ปลายทาง เวลาออก หมายเหตุ
รถบัส เชียงใหม่ ฝาง 05:00 เดินรถเฉพาะวันจันทร์
รถบัส เชียงใหม่ ท่าตอน 05:30
รถบัส เชียงใหม่ ฝาง 05:30
รถบัส เชียงใหม่ ฝาง 06:00
รถบัส เชียงใหม่ ฝาง 06:30
รถบัส เชียงใหม่ ฝาง 07:00
รถตู้ เชียงใหม่ ฝาง 07:00
รถบัส เชียงใหม่ ท่าตอน 07:30 ตั้งแต่ 1 กันยายน 2561
รถบัส เชียงใหม่ ท่าตอน 08:00 จนถึง 31 สิงหาคม 2561
รถบัส เชียงใหม่ ฝาง 08:00
รถบัสแอร์ เชียงใหม่ ฝาง 08:00
รถตู้ เชียงใหม่ ฝาง 08:00
รถบัส เชียงใหม่ ฝาง 08:30
รถบัส เชียงใหม่ ท่าตอน 09:00
รถตู้ เชียงใหม่ ฝาง 09:00
รถบัส เชียงใหม่ ฝาง 09:30
รถบัส เชียงใหม่ ฝาง 10:00
รถตู้ เชียงใหม่ ฝาง 10:00
รถบัส เชียงใหม่ ท่าตอน 10:30
รถบัส เชียงใหม่ ฝาง 11:00
รถตู้ เชียงใหม่ ฝาง 11:00
รถบัส เชียงใหม่ ท่าตอน 11:30
รถบัส เชียงใหม่ ฝาง 12:00
รถตู้ เชียงใหม่ ฝาง 12:00
รถบัส เชียงใหม่ ฝาง 12:30
รถบัส เชียงใหม่ ฝาง 13:00
รถตู้ เชียงใหม่ ฝาง 13:00
รถบัส เชียงใหม่ ท่าตอน 13:30
รถบัส เชียงใหม่ ฝาง 14:00
รถตู้ เชียงใหม่ ฝาง 14:00
รถบัสแอร์ เชียงใหม่ ฝาง 14:15
รถบัส เชียงใหม่ ฝาง 14:30
รถบัส เชียงใหม่ ฝาง 15:00
รถตู้ เชียงใหม่ ฝาง 15:00
รถบัส เชียงใหม่ ท่าตอน 15:30
รถบัส เชียงใหม่ ฝาง 16:00
รถตู้ เชียงใหม่ ฝาง 16:00
รถบัส เชียงใหม่ ฝาง 16:30
รถบัส เชียงใหม่ ฝาง 17:00
รถตู้ เชียงใหม่ ฝาง 17:00
รถบัส เชียงใหม่ ฝาง 17:30
รถบัส เชียงใหม่ ฝาง 19:30

เที่ยวขาล่อง

หมายเหตุ รถบัสทุกชนิดอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาออกก่อนหรือหลังกำหนดไม่เกิน 10 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารและสภาพการจราจร เช่นกำหนดเดิม 10:30 รถอาจจะออกจริง 10:20 หรือ 10:40
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาออกรถโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ประเภท ต้นทาง ปลายทาง เวลาออก หมายเหตุ
รถบัส ฝาง เชียงใหม่ 04:10 เดินรถเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์
รถบัส ฝาง เชียงใหม่ 04:30 เดินรถเฉพาะเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด
รถบัส ฝาง เชียงใหม่ 04:40 เดินรถเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์
รถบัส ฝาง เชียงใหม่ 05:00 เดินรถเฉพาะเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด
รถบัส ฝาง เชียงใหม่ 05:05 เดินรถเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์
รถบัส ฝาง เชียงใหม่ 05:30
รถบัส ฝาง เชียงใหม่ 06:00
รถบัส ท่าตอน เชียงใหม่ 06:25
รถบัส ฝาง เชียงใหม่ 06:30
รถบัส ฝาง เชียงใหม่ 07:00
รถตู้ ฝาง เชียงใหม่ 07:00
รถบัส ฝาง เชียงใหม่ 07:30
รถบัส ฝาง เชียงใหม่ 08:00
รถบัสแอร์ ฝาง เชียงใหม่ 08:00
รถตู้ ฝาง เชียงใหม่ 08:00
รถบัส ท่าตอน เชียงใหม่ 08:00
รถบัส ฝาง เชียงใหม่ 08:30
รถบัส ฝาง เชียงใหม่ 09:00
รถตู้ ฝาง เชียงใหม่ 09:00
รถบัส ท่าตอน เชียงใหม่ 09:25
รถบัส ฝาง เชียงใหม่ 09:30
รถบัส ฝาง เชียงใหม่ 10:00
รถตู้ ฝาง เชียงใหม่ 10:00
รถบัส ฝาง เชียงใหม่ 10:30
รถบัส ฝาง เชียงใหม่ 11:00
รถตู้ ฝาง เชียงใหม่ 11:00
รถบัส ฝาง เชียงใหม่ 11:30
รถบัส ท่าตอน เชียงใหม่ 11:30
รถบัส ฝาง เชียงใหม่ 12:00
รถตู้ ฝาง เชียงใหม่ 12:00
รถบัส ฝาง เชียงใหม่ 12:30
รถบัส ท่าตอน เชียงใหม่ 12:30 จนถึง 31 สิงหาคม 2561
รถบัส ท่าตอน เชียงใหม่ 13:00 ตั้งแต่ 1 กันยายน 2561
รถบัส ฝาง เชียงใหม่ 13:00
รถตู้ ฝาง เชียงใหม่ 13:00
รถบัส ฝาง เชียงใหม่ 13:30
รถบัส ฝาง เชียงใหม่ 14:00
รถตู้ ฝาง เชียงใหม่ 14:00
รถบัสแอร์ ฝาง เชียงใหม่ 14:20
รถบัส ท่าตอน เชียงใหม่ 14:25
รถบัส ฝาง เชียงใหม่ 14:30
รถบัส ฝาง เชียงใหม่ 15:00
รถตู้ ฝาง เชียงใหม่ 15:00
รถบัส ฝาง เชียงใหม่ 15:30
รถบัส ฝาง เชียงใหม่ 16:00
รถตู้ ฝาง เชียงใหม่ 16:00
รถบัส ท่าตอน เชียงใหม่ 16:15
รถบัส ฝาง เชียงใหม่ 16:30
รถบัส ฝาง เชียงใหม่ 17:00
รถตู้ ฝาง เชียงใหม่ 17:00